Nguyệt Minh 2
Loading...
AmericanViet Nam

Chúng tôi cam kết:
- Cập nhật, áp dụng, duy trì Hệ Thống Quản Lý Chất lượng – Sức khỏe – An toàn – Môi trường (QHSE) đảm bảo phù hợp thực tế với Công ty và Pháp luật
- Kiểm soát các hoạt động tác nghiệp đảm bảo chất lượng, môi trường và an toàn 
- Kiểm soát các mối nguy liên quan đến sự phù hợp sản phẩm, ô nhiễm môi trường, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, lấy pháp luật là cơ sở tối thiểu cho chính sách an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu rộng; Kiến thức quản lý và điều hành chuyên nghiệp. Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và được đào tạo bài bản về công tác an toàn theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Công ty được định kỳ xem xét Hệ thống quản lý QHSE và không ngừng cải tiến cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

Ban Giám Đốc Công Ty

Tái chế là bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Sản phẩm chất lượng & Hiệu suất tái chế

Cải tiến công nghệ